Regulamin sklepu internetowego eMaskara

Regulamin sklepu internetowego www.emaskara.pl zawiera informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Joanny Kędrak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kędrak wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Startowa 14/65, 20-352 Lublin, NIP 9191645639, REGON 060289034.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: biuro@emaskara.pl lub pod numerem telefonu: 81 465-33-40.

§ 1 Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.emaskara.pl.
 3. Sprzedawca, Usługodawca – Joanna Kędrak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kędrak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Startowa 14/65, 20-352 Lublin, NIP9191645639, REGON
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 6. Kupujący – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży
  ze Sprzedawcą
 7. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może nabyć w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 9. Konto Klienta – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym
  są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień.
 10. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
  ze Sprzedawcą.
 13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę
  na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 14. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym,
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. Opinia wypowiedź Kupującego na temat zakupionego w Sklepie Produktu.
 16. Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego przesyłana za pomocą poczty elektronicznej zawierająca w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy
  i aktualnych promocjach w Sklepie.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów
  o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie
  się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym założenia Konta Klienta w Sklepie, a także składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 8. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 9. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 3. złożenie Zamówienia,
 4. prowadzenie Konta Klienta w Sklepie,
 5. korzystanie z Newsletter,
 6. publikowanie Opinii.
 7. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się
  na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 11. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 12. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umieszczaniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanej przez Usługobiorcę Opinii.
 14. W celu opublikowania opinii Usługobiorca powinien podać prawidłowe dane, tj. adres poczty elektronicznej (niewidoczny dla innych Kupujących), dowolne oznaczenie Kupującego (imię i nazwisko, pseudonim). Wybrany przez Usługobiorcę pseudonim nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów.
 15. Usługodawca nie redaguje Opinii publikowanych przez Usługobiorcę jednakże zastrzega sobie prawo do jej usunięcia w przypadku gdy:
 16. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
 17. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 18. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy poczty elektronicznej,
 19. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
 20. opinia zawiera treści o charakterze spamu.
 21. Usługobiorca udziela Usługodawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Usługodawcę opublikowanych Opinii.
 22. W ramach udzielonej licencji Usługodawca otrzymuje prawo do:
 23. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
 24. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 25. W ramach udzielonej licencji Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii
  w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Usługodawcy. Jednocześnie Usługobiorca udzielając licencji, zapewnia Usługodawcę, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Usługobiorcy, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
 26. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Usługobiorcy, który zamówił Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) oraz wyrazili zgodę na jego otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej.
 27. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego przesyłana za pomocą poczty elektronicznej zawierająca
  w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy i aktualnych promocjach
  w Sklepie.
 28. Subskrypcja Newsletter jest dobrowolna. Usługobiorca może z niej zrezygnować
  w każdym czasie naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej, a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 29. W przypadku umów o świadczenie Usługi Elektronicznej Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej.
 30. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku
  z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 31. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 32. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@emaskara.pl. W reklamacji Usługobiorca powinien podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres
  do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
  z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje
  w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Usługobiorcę
  o jej rozstrzygnięciu na adres poczty elektronicznej składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny
  na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu.
 2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Kupujący składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Składanie Zamówień przez Kupującego możliwe jest po utworzeniu Konta Klienta, zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 4 Regulaminu albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez rejestracji.
 4. W celu utworzenia Konta Klienta w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.
  • wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • zalogować się do Konta Klienta lub wypełnić formularz zawierający „Dane Kupującego” dokonując tym samym Zamówienia bez rejestracji. Po wypełnieniu formularza „Dane Kupującego” istnieje możliwość utworzenia Konta Klienta. W tym celu Kupujący powinien zaznaczyć checkbox „stwórz konto” znajdujący się poniżej formularza. Po wybraniu opcji „stwórz konto” dane Kupującego wpisane w formularzu „dane Kupującego” zostaną automatycznie umieszczone w Formularzu rejestracji, a Kupujący zostanie poproszony o nadanie indywidualnego hasła do Konta Klienta.
  • wybrać formę dostawy i metodę płatności za Zamówienie,
  • kliknąć w przycisk „kupuję i płacę”
 6. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia/ wysyłki, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia
  i złożenia przez Kupującego Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Kupujący zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia/ wysyłki towaru.
 7. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w Formularzu zamówienia.
 8. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. Oferta jest wiążąca dla Kupującego, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 9. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany w Formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Kupujący złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
 10. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego Zamówienia. Sprzedawca ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Kupującego (licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia). W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Kupującemu.
 11. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za Zamówienie z góry, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia w razie niedokonania przez Kupującego pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 12. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 13. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (faktura VAT, paragon), który będzie dołączany do wysyłki.
 14. W Formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy Zamówienia:
  • przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL, INPOST,
  • odbiór osobisty pod adresem ul. Wolska 11A/2A, 20-411 Lublin w godzinach 10 -16, w ciągu 7 dni roboczych od realizacji zamówienia.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Informacje na temat kosztów dostawy dostępne są w zakładce “Formy dostawy i metody platnosci” na Stronie Sklepu. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za Zamówienie:
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl. Serwis  umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Wybierając tę opcję płatności, Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do systemu Przelewy24.pl.
  • płatność za pobraniem – płatność za Zamówienia wraz z kosztem Dostawy pobierana jest przez przewoźnika (listonosza bądź kuriera).
  • płatność gotówką lub za pomocą karty płatniczej podczas odbioru osobistego.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo
  do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane
  z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
 2. Czas realizacji Zamówienia wynosi 3 dni robocze.
 3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od kolejnego Dnia roboczego następującego
  po dniu, w którym Sprzedawca otrzymał zapłatę za Produkt chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem lub odbiór osobisty – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.
 4. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia
  do Kupującego albo powiadomi Kupującego za pomocą poczty elektronicznej bądź kontaktu telefonicznego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
 5. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.
 6. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania Zamówienia.
 7. W przypadku odbioru osobistego, Kupujący zobowiązany jest odebrać Zamówienie w terminie 7 dni roboczych.

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić
  od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
 3. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 8. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 9. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 10. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 11. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 12. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 14. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 15. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji
  o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 17. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, będącego załącznikiem nr 1 do Regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe.
 18. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia
  od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 19. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 20. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 21. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany
  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte
  w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 22. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 23. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny
  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Produkty dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta wyłączenie wtedy gdy zostało to wskazane w ich opisie dostępnym na stronie Sklepu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, będącego załącznikiem
  nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu
  14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
   o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają Konto Klienta w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.
  W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.11.2017 roku.
 5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Załączniki:

 1. Formularz reklamacyjny
 2. Formularz odstąpienia od umowy